מדיניות פרטיות

מסמך זה הוא מדיניות הפרטיות בעברית. במקרה של סתירה בין הגרסה באנגלית של מדיניות הפרטיות לבין התרגום לעברית, הגרסה באנגלית של מדיניות הפרטיות תהיה מחייבת מבחינה משפטית.

בתוקף החל מתאריך:19.05.2022

אפשר לקרוא את הגרסה הנוכחית באתר https://yandex.com/legal/confidential

1. מה מכסה מדיניות הפרטיות?

מדיניות פרטיות זו (להלן "המדיניות") חלה עלכלמידע, לרבות נתונים אישיים במשמעות החוק החל (להלן המידעהאישי), אשר YANDEX LLCו/אוהאנשים הקשורים אליה, לרבות אלה השייכים לאותה קבוצה עםYANDEX LLC (להלןYandex) עשויים לקבל מידעאודותיך במהלךהשימוששלך באתרי אינטרנט, תוכניות, מוצרים ו/אושירותים שוניםשלYandex (להלן ביחד "השירותים"),מידעלגביהם ניתן למצוא באתרי האינטרנט ‏yandex.ru‏, yandex.com,‏ yandex.by‏, yandex.kz‏, yandex.com.tr‏, yandex.co.il ובאתריםאחרים בבעלותYandex (להלןביחד "האתרים"), וכן במהלך ביצוע כל הסכמים וחוזים על ידי Yandex / האנשים הקשורים אליה שסוכמו איתך בקשר לשימוש שלך בשירותיהם.Yandex עשויהגם לקבלמידעאישימהשותפיםשלה (להלן "שותפים") שבאתרי האינטרנט, התכניות, המוצרים או השירותים שלהם אתה משתמש (לדוגמה, ממפרסמי Yandex או שירותימוניות) ממקורות אחרים עם נתונים אישיים זמינים לציבור. במקרים המתאימים, העברת המידע האישי אפשרית רק במקרים שנקבעו בחוק החל, ומתבצעתעלבסיס הסכמיםמיוחדיםביןYandex לביןכלאחדמהשותפים.

חשוב לזכור שהשימוש באתרים ו/או בשירותים עשוי להיות כפוף לתנאים והגבלות נוספים, שעשויים לשנות ו/או להרחיב את המדיניות הזו ו/או לכלול תנאים ספציפיים בנוגע לפרטיות בחלקים הרלוונטיים של המסמכים המשפטיים של אותם אתרים ו/או שירותים.

2. מי משתמש במידע האישי שלך?

Yandex אוספת ממך מידע אישי ומשתמשת בו כדי לתת לך גישה לאתרים ולשירותים שלה. Yandex היא YANDEX LLC, חברה רוסית שמשרדיה הראשיים רשומים בכתובת ‎16 Lva Tolstogo St., Moscow 119021, Russia או חברות הבת שלה, שמספקות שירותים ספציפיים בתחומי שיפוט ספציפיים. בתנאים וההגבלות של השירות הרלוונטי אפשר למצוא מידע נוסף על החברה שמספקת את השירות הספציפי.

עבור משתמשים (לא כולל משתמשים של שירותי Yango, Yandex.Taxi, Deli) הממוקמים באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשוויץ, Yandex מיוצגת ב-EEA ובשווייץ על ידי חברת Global DC Oy, ישות עסקית שנוצרה על פי חוקי פינלנד, הרשומה בכתובת: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi, פינלנד.

עבור משתמשים הנמצאים בישראל, Yandex מיוצגת בשטח המדינה על ידי חברות יאנדקס.גו ישראל בע"מ (Yandex.Go Israel Ltd), ישות עסקית שנוצרה על פי חוקי ישראל, הרשומה בכתובת: רח' מנחם בגין 148, תל אביב, ישראל 6492104, יאנגו.טקסי בע"מ (Yango.Taxi Ltd.), ישות עסקית שנוצרה על פי חוקי ישראל, הרשומה בכתובת: רח' מנחם בגין 148, תל אביב, ישראל 6492104, ויאנגו מרקט ישראל בע"מ (Yango Market Israel Ltd.), ישות עסקית שנוצרה על פי חוקי ישראל, הרשומה בכתובת: יגאל אלון 114, תל אביב, ישראל 6744320.

3. מהי מטרת המדיניות?

הפרטיות והאבטחה של המידע האישי שלך נמצאות בראש סדר העדיפות שלנו. במהלך השימוש באתרים ו/או בשירותים, Yandex משתמשת במידע האישי שלך ומוודאת שהוא מוגן כנדרש בחוק.

כחלק מהמחויבות שלנו להגן על המידע האישי, המדיניות הזו עוזרת לנו לשמור על שקיפות בכל הקשור לנושאים הבאים:

(א) למה ואיך Yandex אוספת ממך מידע אישי ומשתמשת בו במהלך הגישה לאתרים או השירותים.

(ב) מהם התפקיד ותחומי האחריות של Yandex בהקשר הזה, כישות המשפטית שמחליטה למה ואיך להשתמש במידע האישי שלך.

(ג) מהם האמצעים שעומדים לרשותך כדי להגביל את כמות המידע האישי ש-Yandex אוספת.

(ד) מהן הזכויות שלך בקשר לשימוש הנ"ל.

4. אילו סוגים של מידע אישי Yandex אוספת?

מידע אישי שנאסף במהלך שימוש באתרים ו/או מתן השירותים, כמו גם במהלך השימוש באתרים, תוכניות, מוצרים או שירותים של שותפים, עשוי להשתנות אם מחוברים לחשבון המשתמש ב-Yandex או לא.

כשמחוברים לחשבון המשתמש ב-Yandex ומשתמשים באתרים או בשירותים, Yandex עשויה לאסוף ולשלב את המידע עם מידע אישי אחר ש-Yandex אוספת מחשבון המשתמש (כגון פרטים מזהים, פרטי התקשרות, גיל ומגדר, אם בוחרים לשתף את המידע הזה איתנו). Yandex לא מאמתת את המידע האישי שמספקים לה אלא אם מצוין אחרת בתנאים וההגבלות או בהסכם הרישיון של השירות הרלוונטי, ולא קובעת את מידת אמינותו או אם יש לך את הסמכות החוקית הנדרשת לספקו. עם זאת, Yandex כן מניחה שהמידע שמספקים לה הוא נכון, שלם במידה מספקת ועדכני.

כשניגשים לאתרים ו/או לשירותים, משתמשים בהם או מפעילים אותם, Yandex אוספת, בין השאר, את המידע האישי הבא:

(i) מידע אישי שמסופק כשנרשמים לחשבון משתמש (יוצרים אותו), כמו שם, מספר טלפון נייד, כתובת וגיל;

(ii) נתונים אלקטרוניים (כותרות http, כתובת IP, קובצי Cookie, תגי Web Beacon/תגי פיקסלים, פרטי הדפדפן, מידע על החומרה והתוכנה, נתוני רשת wi-fi );

(iii) תאריך ושעת הגישה לאתרים או השירותים;

(iv) מידע על הפעילות שלך בזמן השימוש באתרים ו/או בשירותים (למשל, היסטוריית שאילתות החיפוש, נתוני רכישות בשירותים, נתונים אודות ארגונים שביקרת בהם, אהבות והעדפות, כתובות דואר אלקטרוני של אלה שאיתם אתה מתכתב, נתוני ספר טלפונים, מידע על פעולות גומלין עם משתמשים אחרים, כמו גם קבצים ותכנים המאוחסנים במערכות Yandex);

(v) פרטי מיקום גיאוגרפי;

(vi) מידע אחר עליך שאנחנו צריכים להשתמש בו בהתאם לתנאים וההגבלות של האתר או השירות הספציפי של Yandex; וכן

(vii) מידע עליך שהשותפים שלנו עשויים למסור לנו, בהתאם להסכם בינך לבין השותף ולהסכם בין Yandex לשותף.

(viii) פרטי כרטיס התשלום שלך, פרטי תשלום אחרים שסופקו על ידך, וכן שהתקבלו משותפים או מאנשים אחרים המעורבים בעסקת תשלום באמצעות האתרים או השירותים של Yandex ו/או בקשר עם מתן שירותים בתשלום על ידי Yandex.

בנוסף, Yandex משתמשת בקובצי Cookie ובתגי Web Beacon (כולל תגי פיקסל) כדי לאסוף ממך מידע אישי, ומשייכת את המידע האישי הזה למכשיר ולדפדפן שלך (אפשר לקרוא הסבר נוסף על כך בסעיף 11 בהמשך).

Yandex לא אוספת באופן פעיל מידע אישי רגיש (כמו מוצא, דעה פוליטית, נתונים רפואיים או נתונים ביומטריים), אלא אם הדבר מצוין בתנאים וההגבלות של השירותים הרלוונטיים. עם זאת, יש לך אפשרות למסור לנו מידע כזה מיוזמתך, ואנחנו עשויים להשתמש בו כחלק מהשירותים שאנחנו נותנים (למשל, שליחת שאילתות חיפוש הקשורות לבריאות אישית). אנחנו לא יודעים מראש מה אופיו של המידע האישי הרגיש שאנחנו עשויים לקבל ממך. לכן, חשוב לדעת שלא תמיד נוכל לבקש את הסכמתך לשימוש שלנו במידע.

Yandex לא מסווגת משתמשים לפי מידע אישי באופן שעלול לפגוע בזכויות ובחירויות שהחוק מעניק לך.

5. מהי העילה החוקית לשימוש במידע האישי ומהן מטרות השימוש?

ל-Yandex אסור להשתמש במידע אישי ללא עילה חוקית תקפה. לכן, Yandex תשתמש במידע אישי רק במקרים הבאים:

(i)העיבוד הכרחי לביצוע הסכמים בינך לבין Yandex, כגון הסכם המשתמש עבור שירותי Yandex (https://yandex.ru/legal/rules) ותנאי האספקה ​​של שירותי Yandex מסוימים, אשר גם כולל את תפעול האתרים והשירותים (לדוגמה, מתן תוצאות חיפוש עבור שאילתות החיפוש שלך;

(ii) כשצריך להשתמש במידע כדי לציית לחוק או לחובות רגולטוריות;

(iii) כשהחוק מתיר זאת וצריך להשתמש במידע לאינטרסים הלגיטימיים של Yandex, מבלי לפגוע באופן לא מידתי באינטרסים או בזכויות ובחירויות היסוד שלך. חשוב לדעת שכשאנחנו משתמשים במידע אישי מהסיבה הזו, אנחנו תמיד שואפים לשמור על איזון בין האינטרס הלגיטימי שלנו לבין ההגנה על פרטיותך.

האינטרסים הלגיטימיים שלנו שצוינו בס"ק (iii) הם, בין השאר:

(א) להבין טוב יותר את אופן האינטראקציה שלך עם האתרים ו/או השירותים שלנו;

(ב) לשפר, לשמור על נגישות, לשנות, להתאים אישית או להיטיב בכל דרך אחרת את האתרים והשירותים לטובת כלל המשתמשים; וכן

(ג) להציע לך מוצרים ושירותים אחרים, מ-Yandex או מחברות אחרות, שלדעתנו עשויים לעניין אותך (כלומר, פרסום ממוקד);

(iv) למטרות ספציפיות, או אם החוק והרגולציה מחייבים אותנו לקבל ממך הסכמה, ייתכן שנבקש ממך הסכמה לשימוש במידע האישי. בתחומי שיפוט שבהם ההסכמה היא העילה החוקית, ההסכמה הזו ניתנת כשמסכימים להשתמש באתרים ו/או בשירותים שלנו. אנחנו מודיעים לך בזאת, ואת/ה מאשר/ת לנו שאין לך התנגדות חוקית למסור לנו מידע אישי בזמן השימוש באתרים או בשירותים, ושמסירת המידע נעשית מרצונך החופשי. עם זאת, חשוב לדעת שללא מסירת המידע האישי לא נוכל לספק לך את השירותים, ושיכולת השימוש שלך באתרים תהיה מוגבלת.

Yandex תמיד משתמשת במידע אישי למטרה ספציפית ורק במידע האישי שרלוונטי לאותה מטרה. ספציפית, אנחנו משתמשים במידע אישי למטרות הבאות:

(i) לספק לך את השירותים ו/או האתרים (כלומר, כדי להציג לך תוצאות חיפוש בתשובה לשאילתות חיפוש, תוך התחשבות בהעדפות האישיות, בהיסטוריית החיפושים ובמידע אישי אחר שיש ל-Yandex עליך);

(ii) לתת לך גישה לחשבון המשתמש, כולל לשירות האימייל והאחסון, אם יש לך חשבון בשירותים האלה;

(iii) לפנות אליך כדי להודיע לך ו/או להתריע בפניך או לבקש ממך מידע בקשר לאתרים ולשירותים, או כדי לקיים את ההתחייבויות שלנו בהסכמים בינינו לבינך או לטפל בבקשות או בטפסים שלך;

(iv) להתאים אישית פרסומות ו/או הצעות מסחריות בהתאם להעדפות האישיות, להיסטוריית החיפושים ולמידע אישי אחר שיש ל-Yandex עליך;

(v) לשפר את חוויית המשתמש, כולל להציע לך תוצאות חיפוש רלוונטיות ואתרים ו/או שירותים אישיים יותר, וכן לשפר את המוצרים, האפליקציות והשירותים של Yandex;

(vi) לפתח מוצרים, אפליקציות ושירותים חדשים;

(vii) להגן על זכויותיך ועל הזכויות של Yandex; וכן

(viii) לאסוף, לעבד ולהציג נתונים סטטיסטיים או נתוני-עתק (Big Data) או לבצע מחקרים אחרים ו/או ניתוח של מידע אישי.

(ix) זיהוי איומי אבטחה עבור האתרים והשירותים, המשתמשים, Yandex ו/או צדדים שלישיים, לרבות בדיקת מהימנותך בעת כריתת הסכמים באמצעות האתרים והשירותים;(x) הסדרת קבלת התשלומים שלך, ביצוע התשלומים שלך עבור מוצרים ושירותים באמצעות האתרים והשירותים.

השימוש במידע המתקבל מממשק ה- API של Google (להלן "הנתונים המתקבלים") בשירותי Yandex מתבצע בהתאם להוראות גילוי ה- API של Google בהתחשבות במגבלות המפורטות בו, כלומר:

הנתונים המתקבלים משמשים אך ורק במטרה לספק לך את הפונקציות של לקוח דואר. לא ניתן להשתמש בנתונים שהתקבלו להעברה לצדדים שלישיים, להצגת חומרי לפרסום ולמטרות אחרות הקשורות לגישה לא מורשית לתוכן ההתכתבות שלך. תוכל למצוא מידע נוסף על תנאי העיבוד של הנתונים שהתקבלו בכתובת

:https://yandex.ru./legal/confidential_google_api). https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. איך Yandex מגינה על המידע האישי שלך?

ברוב המקרים, השימוש במידע האישי נעשה אוטומטית, בלי שלעובדים שלנו יש גישה אליו. עם זאת, אם נדרשת גישה, רק עובדי Yandex שזקוקים למידע האישי לצורך מילוי תפקידם המקצועי מקבלים אליו גישה. כדי להגן על המידע האישי ולשמור על סודיותו, העובדים האלה מצייתים לכללים פנימיים ופועלים לפי פרוטוקולים ברורים לגבי השימוש במידע אישי. הם גם נדרשים להשתמש באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים שמגינים על המידע האישי.

ל-Yandex יש גם אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים שמגינים על מידע אישי מפני השמדה, אובדן, שינוי, שימוש לרעה, חשיפה או גישה ללא הרשאה, בטעות או בניגוד לחוק ומפני כל צורה אחרת של שימוש לא חוקי. אמצעי האבטחה האלה נבחרו על פי שיקולים של חדשנות טכנולוגית, עלות השימוש והסיכונים הנלווים לשימוש במידע אישי ולאופי המידע.

7. למי עוד יש גישה למידע אישי ועם מי הוא משותף?

7.1 בתוך קבוצת Yandex

Yandex עשויה להעביר את המידע האישי שלך לעובדיה (במידה המפורטת בסעיף 6 של מדיניות זו). Yandexעשויה גם לשתף את המידע האישי שלך עם שותפיה, לרבות חברות אחרות בקבוצת הישויות אליה שייכת Yandex("קבוצת Yandex"). שים לב שרמת ההגנה על מידע אישי במדינות מסוימות עשויה שלא להתאים לרמה שנקבעה בתחום השיפוט שלך, ועל ידי שימוש בשירותי Yandex, אתה מסכים להעברה כזו.

אלא אם כן נקבע אחרת בתנאי השימוששל האתרים ו/או השירותים הניתנים על ידי חברות קבוצת Yandex, בכל המקרים,המידעהאישייעובדרקלמטרותהמפורטותבסעיף 5 של מדיניות זו. המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר, בין היתר לצדדים המצוינים ב- https://yandex.com/legal/affiliates/?lang=id

7.2 מחוץ לקבוצת Yandex

Yandex גם עשויה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים מחוץ לקבוצת Yandex למטרות שפורטו בסעיף 5 לעיל. חשוב לזכור שרמת ההגנה על מידע אישי במדינות מסוימות לא זהה לרמה בתחום השיפוט שלך. עצם השימוש שלך בשירות מאשר לנו להעביר את המידע באופן הזה. אותם צדדים שלישיים הם, בין השאר:

i. שותפים, כגון מפרסמים, רשתות פרסום ושותפים אחרים שמספקים ל-Yandex שירותים הקשורים לשיבוץ והצגת פרסומות באתרים, תוכניות, מוצרים ו/או שירותים שמופעלים על ידי אותם שותפים או בבעלותם ותחנות מוניות המפעילות שירותי מוניות;

ii. מפרסמים או שותפים אחרים המציגים פרסומות ממוקדות באתרים או בשירותים של Yandex, וצדדים שלישיים שמטפלים במידע האישי, כמו למשל ספקי מערכות המידע שלנו (IT) ו/או יועצים.

(iii) אנשים המספקים מידע לזיהוי איומי אבטחה עבור האתרים והשירותים, המשתמשים, Yandex ו/או צדדים שלישיים, לרבות בעת בדיקת מהימנותך בעת כריתת הסכמים באמצעות האתרים והשירותים;

(iv) לאנשים המעורבים בארגון קבלת התשלומים שלך ובביצוע עסקאות תשלום באמצעות האתרים והשירותים

Yandex גם עשויה להעביר מידע אישי לצדדים השלישיים הבאים מחוץ לקבוצת Yandex:

i. צדדים שלישיים שהוקצו להם זכויות או חובות על סמך תנאים הסכמים למתן שירותים למשתמשים או לצדדים המפעילים שליטה בדרך אחרת על גורמים המספקים שירותים כתוצאה מרכישתם (דרך רכישת ישויות משפטיות, קניין רוחני, רכוש, זכויות קניין או בכל דרך אחרת).

ii. כל רשות רגולטורית, גוף אכיפה או בורסה מקומית או בינלאומית, משרד ממשלתי מרכזי או מקומי וגופים ציבוריים או בתי משפט אחרים שאנחנו נדרשים להעביר להם את המידע על פי חוק, לבקשתם;

iii. צדדים שלישיים שאנחנו מקבלים ממך הסכמה מפורשת להעביר אליהם את המידע האישי, לצורך השימוש שלך בשירות מסוים או כדי לקיים חלק מסוים בחוזה או בהסכם בינינו לבינך;

iv. כל צד שלישי שמגן משפטית על Yandex ו/או על צדדים שלישיים אם הפרת את הסכם השימוש באחד מהשירותים של Yandex ‏(https://yandex.com/legal/rules), את המדיניות הזו או את התנאים וההגבלות של שירותים ספציפיים, או אם יש סכנה להפרה כזו.

8. איפה מאוחסן ומטופל המידע האישי?

Yandex מאחסנת מידע אישי ברוסיה ובאזור הכלכלי האירופי.

למשתמשים ברוסיה: Yandex מתעדת, מסווגת, אוספת, מאחסנת, מבהירה (מעדכנת ומשנה) ומחלצת מידע אישי של אזרחי רוסיה באמצעות מסדי נתונים שנמצאים בשטחה של רוסיה.

למשתמשים באזור הכלכלי האירופי, בשווייץ או בישראל: רוסיה היא תחום שיפוט שנמצא מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ולא מוכר על ידי הנציבות האירופית כמקום שבו נשמרת רמה מספקת של הגנה על מידע אישי. לכן, Yandex משתמשת באמצעים המתאימים כדי לוודא שהמידע האישי מטופל בהתאם לכללים של האיחוד האירופי להגנה על מידע.

ספציפית, Yandex נשענת על תנאים חוזיים סטנדרטיים (SCC) שאושרו על ידי הנציבות האירופית, כדי לוודא שהמידע האישי שמועבר לרוסיה מוגן במידה מספקת. נשמח להעביר עותק של אותם תנאים חוזיים סטנדרטיים לפי דרישה.

למשתמשים שנמצאים בתחום שיפוט שבו העברת המידע האישי לתחום שיפוט אחר דורשת את הסכמתם: עצם השימוש באתרים או בשירותים נותן ל-Yandex הסכמה מפורשת וחד-משמעית להעביר, לאחסן או לעבד את המידע בתחומי שיפוט אחרים, כולל רוסיה.

9. למשך כמה זמן אנחנו מאחסנים מידע אישי?

Yandex שומרת מידע אישי רק למשך הזמן שנדרש לצורך מילוי המטרה שלשמה הוא נאסף או לצורך ציות לדרישות החוק והרגולציה.

אלא אם נדרש או הוסכם אחרת מבחינה משפטית, תכתובות האימייל והמסמכים, שמאוחסנים על ידך במערכות שלנו כחלק מהשירות, יאוחסנו כל עוד יש לך חשבון אצלנו, אבל אפשר למחוק אותם בכל שלב.

אם ברצונך שחלק מהמידע האישי שלך יימחק ממאגרי המידע של Yandex, אתה יכול למחוק את המידע האישי הדרוש בעצמך דרך הממשק של האתרים ו/או השירותים (כאשר רלוונטי). כלי ניהול הנתונים זמין עבור משתמשים המורשים בשירותי Yandex בחלק המיוחד "ניהול נתונים" בדף הפרופיל ב-Yandex ID (https://passport.yandex.ru/profile)

10. זכויותיך

10.1 מהן זכויותיך?

אם החוק מעניק לך זכות גישה למידע האישי שלך ש-Yandex משתמשת בו, הזכות הזו ניתנת לך במסגרת המדיניות.

אם לדעתך המידע האישי שלך שנמצא אצלנו שגוי או חסר, באפשרותך להיכנס לחשבון המשתמש שלך ולתקן אותו בעצמך.

אם החוק מעניק לך את הזכויות הבאות, הן ניתנות לך:

  • להכיר את המידע ש-Yandex שומרת אודותיך, כולל באמצעות חשבונך בעמוד: https://yandex.ru/support/id/data.html, ולשמור ארכיון עם המידע האישי שלך במכשיר שלךלבקש
  • לבקש שנמחק את המידע האישי במלואו או בחלקו, וכן לבטל את הסכמתך לכך שנשתמש במידע האישי שלך;
  • לבקש שהשימוש במידע האישי שלך יוגבל;
  • לבקש שנשלח לך עותק מהתנאים החוזיים הסטנדרטיים שמאפשרים לנו להעביר את המידע האישי שלך לרוסיה, בהתאם לסעיף 8 במדיניות זו;
  • להתנגד לכך שנשתמש במידע האישי שלך, ככל שהחוק מאפשר.

Yandex תכבד כל בקשה או התנגדות כזו בכפוף לחוק.

ייתכן שהחוק מעניק לך זכויות נוספות, מעבר לזכויות המצוינות כאן מפורשות.

בהשתמשות בשירותים העברת המידע האישי מתבצעת בהסכמתך, המבטאת את רצונך החופשי ואת האינטרס שלך, (בפרט על בסיס הסכם איתך) ואינה חובה על פי חוק.

10.2 איך אפשר לממש את הזכויות?

כדי לממש את הזכויות הנ"ל, עליך להתחבר לחשבון המשתמש ולבחור באפשרויות הרלוונטיות. אם בחשבון המשתמש אין פונקציות מיוחדות בנושא, אפשר לפנות ל-Yandex (הסבר נוסף ניתן בסעיף 13 במדיניות זו).

אם אינך מרוצה מהאופן שבו Yandex משתמשת במידע האישי שלך, באפשרותך לפנות אלינו ונבדוק את העניין. אם פנית ועדיין אינך מרוצה מהתשובה של Yandex, יש לך זכות להתלונן לרשות המוסמכת להגנה על המידע.

11. אופן השימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות באתרים או בזמן השימוש בשירותים

11.1 אילו קובצי Cookie ולשם מה משתמש בהן Yandex

קובצי Cookie - נתון קטן שמתקבל ומעובד על ידי המכשיר בו אתה משתמש כדי לגשת לאתרים. קובצי cookie מאחסנים ושולחים חזרה לאתרים מידע המסייע בעבודתך עם האתרים ומאפשר לנו לזכור את עדיפותיך לאורך זמן, למשל, הגדרות דפדפן או לזהות את חשבונך. למידע נוסף על קובצי cookie, תיאורם, מטרות השימוש ודרכים אפשריות לניהולם, פעל לפי מדיניות ה-cookie שלנו (https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng).

אנחנו משתמשים בסוגים הבאים של קובצי Cookie באתרים שלנו:

  • קובצי Cookie חיוניים/טכניים: הקבצים האלה דרושים לנו כדי להפעיל את האתרים ולספק לך את השירותים. הם מאפשרים ל-Yandex, בין השאר, לזהות את החומרה והתוכנה שלך, כולל את סוג הדפדפן;
  • קובצי Cookie לאיסוף/ניתוח של נתונים סטטיסטיים: הקבצים האלה מאפשרים לנו לזהות משתמשים, לספור כמה משתמשים קיימים ולאסוף מידע כמו הפעולות שמבצעים באתרים ובשירותים, כולל הדפים שבהם מבקרים והתוכן שמאחזרים;
  • קובצי Cookie למטרת ביצועים: הקבצים האלה אוספים מידע על האינטראקציות של המשתמשים באתרים ובשירותים. הם מאפשרים לנו לזהות תקלות ולבדוק פונקציות חדשות כדי לשפר את הביצועים של האתרים והשירותים;
  • קובצי Cookie פונקציונליים: הקבצים האלה מאפשרים לנו לספק פונקציות ספציפיות, כדי לשפר את החוויה באתרים. למשל, הם מאפשרים לנו לשמור את ההעדפות שלך (כמו שפה ומיקום);
  • קובצי Cookie למעקב/פרסום (של צד שלישי): הקבצים האלה אוספים מידע על המשתמשים, מקורות התנועה, הדפים שבהם מבקרים והפרסומות שמוצגות לך ושעקבת אחריהן. הם מאפשרים לנו להציג פרסומות שעשויות לעניין אותך, בהתאם למידע האישי שאספנו. אנחנו גם משתמשים בקבצים האלה לצרכים סטטיסטיים ולמטרות מחקר.

11.2 למשך כמה זמן קובצי ה-Cookie נשמרים במכשיר שלך?

Yandex משתמשת במידע שנשמר בקובצי ה-Cookie רק למטרות שפורטו כאן. המידע שנאסף נשמר במכשיר שלך לפרק זמן שמשתנה בהתאם לסוג הקובץ. בכל מקרה, הקבצים לא נשמרים מעבר לפרק הזמן שנדרש לנו למטרות האלה ולאחר מכן הם נמחקים אוטומטית מהמערכת שלך.

11.3 למי עוד יש גישה למידע שנשמר בקובצי ה-Cookie?

ל-Yandex יש גישה למידע האישי שנאסף דרך קובצי ה-Cookie שנשמרים במכשיר שלך, ואנחנו עשויים להעביר אותו לצדדים השלישיים שמפורטים בסעיף 7 במדיניות זו. אם ייעשה שימוש במידע האישי מחוץ לאתרים שלנו ומעבר למטרות הפרסום, השימוש יהיה כפוף למדיניות נפרדת באתרים של אותם צדדים שלישיים. Yandex או אותם צדדים שלישיים גם עשויים לתת לך אפשרות לבקש שהפרסומות לא יותאמו אישית, בכפוף לחוק ולרגולציה שחלים על אותם מוצרים, שירותים והצעות.אתה יכול גם לשנות את ההגדרות להצגת פרסום מותאם אישית או להשבית פרסום כזה באמצעות הפונקציונליות הממוקמת בכתובת: https://yandex.ru/tune/adv.

בכניסה הראשונה שלך לאתרים, אנחנו עשויים לבקש ממך אישור להשתמש בקובצי ה-Cookie האלה. אם אישרת לנו להשתמש בקובצי ה-Cookie והתחרטת, אפשר למחוק את הקבצים שהדפדפן שמר (לרוב, דרך האפשרויות בתפריט הפרטיות של הדפדפן. להסבר מפורט יש לקרוא את המדריך למשתמש של הדפדפן או להיכנס לאתר של החברה שפיתחה אותו). לאחר מכן, ייתכן שתוצג שוב בקשת האישור ותהיה לך אפשרות להחליט אחרת. אם לא נקבל ממך אישור להשתמש בקובצי Cookie, ייתכן שחלק מהפונקציות באתרים לא יהיו זמינות וחוויית השימוש שלך תיפגע. בדפדפנים מסוימים אפשר גם להגדיר את ההעדפות כך שכל הבקשות לאישור קובצי Cookie מאתרים ספציפיים יידחו או יאושרו כברירת מחדל, כולל בקשות מהאתרים של Yandex. אם אישרת לנו להשתמש בקובצי Cookie באחד מהאתרים של Yandex, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאישור הזה תקף לכל האתרים.

Yandex גם עשויה להשתמש בתגים שנקראים Web Beacon (תגי פיקסל) כדי לקבל גישה לקובצי Cookie שנשמרו במחשב שלך למטרות הבאות:

(i) לעקוב אחרי הפעולות שלך באתרים ובזמן השימוש בשירותים, דרך גישה לקובצי Cookie ששמורים במחשב שלך ואינטראקציה איתם;

(ii) לאסוף מידע סטטיסטי הקשור לתפעול האתרים, השירותים או המוצרים, שירותי העזר, הפרסומות או דברים אחרים ש-Yandex מציעה.

12. עדכונים למדיניות זו

ייתכן שהמדיניות הזו תעודכן. Yandex רשאית לעדכן אותה בהתאם לשיקול דעתה, כולל, בין השאר, כדי לשקף שינויים בחוק או תוספות לאתרים ו/או לשירותים.

Yandex מתחייבת לא לבצע שינויים משמעותיים, להוסיף התחייבויות או להגביל את זכויותיך במסגרת המדיניות מבלי להודיע לך באופן הולם. נודיע לך על שינויים כאלה. במקרה כזה, נודיע על השינויים האלה באתר או בשירותים (דרך הודעה קופצת או באנר באתר) לפני שהם ייכנסו לתוקף. ייתכן שגם נודיע לך עליהם דרך ערוצים אחרים (למשל באימייל), אם סיפקת לנו את פרטי ההתקשרות שלך.

13. שאלות והצעות

נשמח לקבל כל שאלה או הצעה לגבי יישום או שינוי המדיניות הזו. כדי לפנות אלינו, אפשר למלא את טופס המשוב שבקישור הבא: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. אפשר להשתמש בטופס הזה גם כדי לממש זכויות, לדווח על אי-דיוקים במידע האישי או להתנגד לשימוש בו.

 

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/confidential/22022022

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/confidential/21062021

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/confidential/19102020

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/confidential/15082019